SİTEDE ARAMA YAPIletisim Bilgileri
Osmaniye Halk Sağlığı Müdürülüğü
 

Halk Sağlığılı Müdürü
Dr. Alper Latif BOZ
Halk Sağlığı Müdürü
 


 
2014-1 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme

OSMANİYE İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ

BÖLGELERİNE 2014/1 EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

 

İlimiz Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi 050 Nolu Aile Hekimliği Biriminin boşalması nedeniyle, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 13.03.2014 tarihinde saat 16:00’da Valilik Toplantı Salonunda yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Başvurular, 05.03.2014 tarihinde başlayacak ve 11.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine şahsen yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi için başvuruda bulunan hekimler 13.03.2014 tarihinde saat 14:30 itibariyle kurumlarından izinli sayılacaklardır.

13.03.2014 tarihinde yapılan yerleştirme işlemi sonucunda hekimler tercih ettikleri bölgeler için 14.03.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve aynı tarihte göreve başlayacaklardır.

Yerleştirme İşlemleri “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıdaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

(1) İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

ü Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 26.03.2013 tarih ve 34082 sayılı yazıları gereği;

- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır.

- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

- Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personeli kadrosunun bulunduğu Kuruma göre il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğince karar verilecektir.

ü Aile hekimlerimize yapılacak maaş ödemesinde 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılacağı 13.03.2014 tarihine kadar istifa, emeklilik, sözleşme feshi, vb. sebeplerle boşalacak olan Aile Hekimliği Birimleri de yerleştirme işlemine dahil edilecektir.

ü Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanların yerine noterden alınacak 13.03.2014 Osmaniye İli Aile Hekimliği 2014/1 Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini …….….kimlik nolu ………….’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi katılabilir.

ü Boşalan Aile Hekimliği Birimini seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

ü Başvurular sonucunda oluşan yerleştirmeye esas liste Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır.

MÜRACAATLARDA İSTENECEK BELGELER

A Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge

2) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası). Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

3) Başvuru Dilekçesi

B Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi

2) Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Ocak 2014’e ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır )

C Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru Dilekçesi

2) Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Ocak 2014’e ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır )

3) Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlar için atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yaptığına dair belge.

D Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru Dilekçesi

2) Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Ocak 2014’e ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır )

3) Varsa Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının o­naylı Örneği

4) Muvafakatname

2014/1 AİLE HEKİMİ EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ

İLÇESİ

ASM ADI

AHB KODU

BİNA DURUMU

SÖZLEŞMELİ A.S.E. DURUMU

NÜFUS*

MOBİL NÜFUSU

MERKEZ

YUNUS EMRE ASM

80.01.050

KAMU BİNASI

YOK

3256

0

*03.03.2014 tarihinde Sağlık NET2 kayıtlarından alınmıştır.

 

    İlimiz Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi 050 Nolu Aile Hekimliği Biriminin boşalması nedeniyle, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 13.03.2014 tarihinde saat 16:00’da Valilik Toplantı Salonunda ek yerleştirme işlemi yapılması ve ek yerleştirme işlemi için başvuran hekimlerin 13.03.2014 tarihinde saat 14:30 itibariyle kurumlarından izinli sayılacaklardır.

Tabip Uzman Dilekçe Örneği

Askerlik ve Doğum Sonrası Dilekçe Örneği

Aile Hekimi Dilekçe Örneği

Muvafakatname Örneği


44 kez okundu


   Yorumlar(Henüz yorum yapılmamış)  


ETKİNLİKLER

El Yıkama ve Hijyen

----------------------------------

HAVA DURUMU
 
Fiziksel Aktivite
 
 
 
......
En iyi 1024 x 768 çöznürlükte ve Yandex, chrome ile görüntülenmesi tavsiye edilir.
Her hakkı Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne aittir. Copyright 2012